Bilder

3D bilder

Texturerade 3D-modeller är digitala modeller av objekt eller terräng som innehåller både geometrisk information och texturinformation, vilket ger dem en realistisk och detaljerad utseende. Dessa modeller används i många olika sammanhang och kan representera allt från byggnader och landskap till människor och fordon.

Här är några användningsområden för texturerade 3D-modeller:

 1. Arkitektur och stadsplanering: Texturerade 3D-modeller används för att visualisera byggnader och stadslandskap i förstudier och planeringsprocesser. De ger arkitekter och planerare möjlighet att utforska olika designalternativ och förstå hur olika strukturer och material kommer att se ut i verkligheten.
 2. Spelutveckling och virtuell verklighet: I spelutveckling och virtuell verklighet används texturerade 3D-modeller för att skapa immersiva spelvärldar och virtuella miljöer. Dessa modeller ger spelare en känsla av närvaro och realism och bidrar till att skapa en engagerande spelupplevelse.
 3. Film och animation: I filmproduktion och animation används texturerade 3D-modeller för att skapa visuella effekter och digitala miljöer. Dessa modeller kan användas för att skapa allt från karaktärer och landskap till specialeffekter och animationer.
 4. Utveckling av produktprototyper: Texturerade 3D-modeller används för att skapa prototyper och visualiseringar av produkter och föremål i produktutvecklingsprocessen. Dessa modeller ger designer och ingenjörer möjlighet att visualisera och testa sina idéer innan de går vidare till tillverkning.
 5. Kulturell bevarande och virtuella museer: Inom kulturellt bevarande används texturerade 3D-modeller för att dokumentera och bevara historiska platser, artefakter och kulturarv. Dessa modeller kan användas för att skapa virtuella museer och digitala arkiv som ger människor möjlighet att utforska och lära sig om olika kulturella och historiska platser och artefakter.

Sammanfattningsvis används texturerade 3D-modeller i en mängd olika sammanhang för att skapa realistiska och detaljerade visualiseringar av objekt, platser och miljöer. Dessa modeller är värdefulla verktyg för visualisering, kommunikation och utforskning inom många olika branscher och discipliner.

Det finns många olika 3d program och Cad program där man kan ladda in och jobba med bilderna.

/

Orthomosaics /Orthorectified kart bilder


Orthorectified Imagery är en typ av geografiskt refererad bildinformation som har genomgått en process som kallas ortorektifiering. Ortofotoner är bilder som är rättade för att ta hänsyn till terrängens topografi och geografiska distorsioner, vilket resulterar i en bild där objekt har korrekta proportioner och riktningar.

Ortorektifiering är processen att korrigera förvridningar som orsakas av terrängens lutning och kamerans optiska egenskaper. Detta innebär att varje punkt i bilden har korrekta geografiska koordinater och att objekt är avbildade utan förvrängning som kan uppstå på grund av kameravinkeln eller terrängens lutning.

Orthorectified Imagery är användbart inom en mängd olika tillämpningar, inklusive:

 1. Kartografi och GIS: Orthorectified Imagery används ofta för att skapa kartor och geografiska informationssystem (GIS) lager, där det är viktigt att ha exakt geografisk placering för objekt och funktioner.
 2. Stadsplanering och markanvändning: Genom att använda ortorektifierade bilder kan planerare och beslutsfattare analysera markanvändning, byggnaders placering och infrastruktur på ett noggrant sätt för att fatta informerade beslut om stadsutveckling och planering.
 3. Miljöövervakning och naturresursförvaltning: Ortorektifierade bilder kan användas för att övervaka förändringar i landskapet, identifiera naturliga resurser och övervaka miljöförändringar över tid, vilket är avgörande för effektiv naturresursförvaltning och miljöskydd.
 4. Krisinsatser och räddningsoperationer: Vid katastrofer och nödsituationer kan ortorektifierade bilder användas för att bedöma skador, koordinera räddningsinsatser och planera för återuppbyggnad av drabbade områden.
 5. Fastighetsbedömning och fastighetsutveckling: Ortorektifierade bilder kan användas för att bedöma fastighetsvärden, planera för fastighetsutveckling och undersöka potentiella byggnadsplatser med hög noggrannhet och precision.

Sammanfattningsvis är Orthorectified Imagery en kraftfull resurs inom geografisk information och bildanalys, vilket ger användare möjlighet att få en korrekt och detaljerad bild av terrängen och dess funktioner för en mängd olika tillämpningar.

Bilder blir rätt satta med GPS och kan enklet laddas in på en karta för att kunna ses i sitt samnhang.

FIMI Drone Camera

Digital Surface Models / Digital Terrain Models


Digital Surface Model (DSM) är en digital representation av terrängens yta, inklusive alla naturliga och mänskliga skapade föremål som byggnader och vegetation. Det skiljer sig från en Digital Elevation Model (DEM) genom att inkludera alla objekt ovanpå markytan, såsom träd, byggnader och andra strukturer.

DSM kan skapas genom att använda data från olika källor, inklusive flygfoton, satellitbilder, LiDAR (Light Detection and Ranging) och drönarinspektioner. Genom att kombinera informationen från dessa källor kan man skapa en detaljerad och exakt representation av terrängens yta och dess omgivningar.

Användningsområden för Digital Surface Models inkluderar:

 1. Stadsplanering och infrastrukturutveckling: DSM används för att analysera terrängen och planera infrastrukturprojekt såsom vägar, järnvägar, broar och flygplatser. Det ger även insikt i hur marken används och hur olika områden kan utvecklas.
 2. Miljö- och naturresursförvaltning: DSM används för att övervaka och bedöma förändringar i landskapet och vegetationen, vilket är viktigt för att bedöma miljöförändringar, hantera naturresurser och planera för naturvård.
 3. Krisinsatser och katastrofhantering: DSM kan användas för att bedöma skador och planera för räddningsinsatser vid naturkatastrofer och nödsituationer. Det ger också värdefull information för att planera återuppbyggnad av drabbade områden.
 4. Telekommunikation och trådlös täckning: DSM används för att planera placeringen av trådlösa nätverk och antenner för att säkerställa optimal täckning och signalstyrka.
 5. Geovetenskaplig forskning: DSM används inom geovetenskaplig forskning för att studera terrängens form och utveckling över tid, samt för att analysera geologiska processer och fenomen.

Sammanfattningsvis är Digital Surface Models en värdefull resurs för att förstå terrängens form och funktion, och det har en mängd olika tillämpningar inom olika områden inklusive stadsplanering, miljöövervakning, katastrofhantering och forskning.


Format av bilder

Bilderna kan convertars och används i många vertyg. Hör gärna av er så skickar vi test bilder till dom vertyg som ni använder idag.
Vi kan annars recomdera flera olika vertyg för att jobba med bilderna om ni inte har ett idag.